8285 Kisapáti, ,
Kossuth u. 77/1.

+36/87-433-377
kisapati@t-online.hu

Szervezeti struktúra

Szervezeti egységek

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal székhely település Szigliget

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltsége

 

Hivatal létszáma 20 fő

 

1 fő jegyző

1 fő aljegyző

6 fő anyakönyvvezető, általános igazgatási, szociális és gyermekvédelmi, kereskedelmi, titkársági ügyintéző

2 fő műszaki ügyintéző

3 fő adóügyi ügyintéző

5 fő pénzügyi, munkaügyi ügyintéző

1 fő humánpolitikai és pénzügyi ügyintéző

1 fő ügykezelő

 

Feladatkörök

 

4.1. A jegyző feladatai

 1. gyakorolja a feladat- és hatáskörébe tartozó hatásköröket,
 2. vezeti a közös önkormányzati hivatalt, felelős a közös önkormányzati hivatalműködéséért és gazdálkodásáért,
 3. gondoskodik a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről,
 4. külső szervek előtt képviseli a közös önkormányzati hivatalt,
 5. tervezi, szerezi, irányítja és ellenőrzi a közös önkormányzati hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 6. a közös önkormányzati hivatal foglalkoztatottjai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 7. ellátja a közös önkormányzati hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
 8. megszervezi a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzését,
 9. felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséért,
 10. elkészíti a közös önkormányzati hivatal SZMSZ-ét, szabályzatait, egyéb rendelkezéseket,
 11. kapcsolatot tart társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
 12. támogatja a közös önkormányzati hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
 13. elvégzi, gondoskodik, elkészíti, kapcsolatot tart, nyilvántartja, szervezi a közös önkormányzati hivatal székhelye és a kirendeltségek közötti feladat- és munkamegosztást,
 14. folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és a közös önkormányzati hivatal tevékenységét, munkáját.

 

4.2. Az aljegyző feladatai

 1. vezeti a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltségét,
 2. a jegyző tartós akadályoztatása és távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat,
 3. ellátja a jegyző által munkakörébe utalt feladatokat
 4. kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

 

Az aljegyző feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet a részletes munkaköri leírása tartalmaz.

 

4.3. Ügyintézők

 

4.3.1 Költségvetési és pénzügyi ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. költségvetési rendelet tervezet elkészítése;
 2. költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 3. normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 4. a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 5. a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése;
 6. könyvelési feladatok;
 7. áfa bevallások készítése;
 8. nyilvántartások vezetése;
 9. pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 10. érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 11. feladatkörhöz tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 12. a Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása;

 

4.3.2 Humánpolitikai és pénzügyi ügyintéző feladat- és hatásköre

 

 1. a Hivatal személyzeti munkájával, képzéssel, teljesítményértékeléssel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs tevékenység; az intézményvezetők személyi anyagának kezelése, nyilvántartása; szabadság nyilvántartás vezetése; közfoglalkoztatottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak munkaügyi dokumentumainak elkészítése; a munkaköri leírások kezelése és aktualizálása;
 2. a polgármesterek és az önkormányzati képviselők, valamint a köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos adminisztráció,
 3. előkészíti és közzéteszi a foglalkoztatásra irányuló pályázatokat;
 4. nem rendszeres bérek számfejtése, bérnyilvántartások vezetése;
 5. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok (pályázat, szerződéskötés);
 6. az önkormányzatok és az intézmények leltározással kapcsolatos feladatai;

 

4.3.3 Adóügyi ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. a helyi adórendelet tervezetek előkészítése;
 2. az adó- és értékbizonyítvány kiállítása;
 3. adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
 4. a kivetett adók nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával és az információszolgáltatással kapcsolatos feladatok;
 5. végrehajtási eljárás;
 6. értesítők kiküldése, felhívások kibocsátása;
 7. a jogszabályokban előírt nyilvántartások, kimutatások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése;
 8. talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok;

 

4.3.4 Általános igazgatási és szociális ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. anyakönyvi (születés, házasságkötés, haláleset) ügyintézés, az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó családi ünnepségek szervezése;
 2. hagyatéki ügyek intézése;
 3. birtokvédelmi ügyek;
 4. kereskedelmi igazgatási ügyek;
 5. termőfölddel, növényvédelemmel, fakivágással kapcsolatos ügyek;
 6. állatvédelmi, állategészségügyi feladatok;
 7. vadkár ügyekben szakértő kirendelése;
 8. más közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, bírósági végrehajtó, közjegyző, rendőrség, pénzintézet által a Hivatalba megküldött dokumentumok hirdetményi közzététele, valamint a termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződések kifüggesztése, záradékolása, illetve azok továbbítása;
 9. személyi-, lakcím- és népesség-nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése;
 10. önkormányzati segélyezési ügyek döntésre előkészítése;
 11. tankötelesek nyilvántartásával, a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok;
 12. polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok döntésre előkészítése, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok;
 14. képviselő-testületi ülések előkészítésében való részvétel;
 15. egyes ügykezelő feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása;

 

4.3.5 Műszaki ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. közreműködés az önkormányzati beruházások, felújítások, karbantartási munkák előkészítésében, lebonyolításában, ellenőrzésében;
 2. településfejlesztési kérdésekben együttműködik a tervezővel;
 3. energiaellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása;
 4. területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 5. közútkezelői feladatokhoz kapcsolódó hatósági feladatok ellátása;
 6. ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építéshatósági feladatokat.

 

4.3.6 Ügykezelők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. a testületi ülések előkészítése;testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítése, tárolása, a képviselő-testületi döntések nyilvántartása;
 2. testületi határozat közlése az érintettekkel;
 3. nemzeti jogtár felületen az önkormányzati rendeletek közzétételével és a törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás;
 4. iktatási, irattározási és iratselejtezési feladatok;
 5. a polgármesterek és a jegyző, aljegyző hivatali levelezésével kapcsolatos ügyviteli, gépelésifeladatok;
 6. a Hivatal és az önkormányzatok kimenő leveleinek postázása, telefonközpont kezelése
 7. ügyfelek fogadása, tájékoztatása;

 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.